langchain.tools.e2b_data_analysis.unparse.roundtrip

langchain.tools.e2b_data_analysis.unparse.roundtrip(filename, output=<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='utf-8'>)[source]